Liikenneministeri Vehviläinen kieltäytyy kansalaisadressista 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on kieltäytynyt vastaanottamasta Kasvihuoneilmiön tienvarsiopastusta koskevaa yli 22 000 allekirjoituksen kansalaisadressia.

 

Kasvihuoneilmiön tiedote

Kasvihuoneilmiön omistaja Elisa Palonen on saanut 19.11.2009 kirjeen Liikenneministeri Anu Vehviläiseltä, jossa tämä ilmoittaa kieltäytyvänsä vastaanottamasta kasvihuoneilmiön keräämää kansalaisadressia. Tieto oli järkytys Paloselle, joka liikenneministerin edellisessä kuussa antamien julkisten lausuntojen perusteella uskoi ministerin haja-asutusalueiden yrittäjille antamia lupauksia järkeistää Tiehallinnon yrittäjyyttä haittaavaa ohjeistusta. Nyt liikenneministeri on kuitenkin torjunut yli 22 000 allekirjoittajan kansalaismielipiteen vedoten siihen, että asia on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

Palonen oli ilmoittanut Vehviläiselle jättävänsä adressin luovuttamisen yhteydessä sisällöltään uudistetun opastelupahakemuksen Tiehallinnolle, jolloin adressiasia ei olisi ristiriidassa oikeusprosessin kanssa. Tästä ei kuitenkaan välitetty.

Elisa Palonen pitää liikenneministeriltä saamaansa kirjettä tappotuomiona yritykselleen. Sen sisältö on täysin päinvastainen Vehviläisen haja-asutusalueen yrittäjiä tukevien lausuntojen kanssa.

Palosen lainopillinen neuvontaja antoi Vehviläisen kirjeestä seuraavan alustavan lausunnon:

"Liikenneministerin ylimielisyydestä ja puolueellisuudesta kertoo paljon se, että:

1. Hän kieltäytyy ottamasta edes vastaan yli 22 000 ihmisen mielipiteen ilmaisua eli kansalaisadressia, vaikka sellaista kieltäytymisoikeutta tiedon vastaanottamisesta ei säädä mikään laki ministerin virassa. Vastaanottaminenhan ei ole mikään kannanotto, joten siitä ei tule kieltäytyä.
2. Hän vetoaa ensin kirjeessään siihen, että asia on KHO:n tutkittavana, mutta tämän jälkeen käyttää sivun verran tekstiä ottaakseen juuri kantaa keskeneräisessä valitusasiassa toisen oikeudenkäyntiosapuolen eli Tiehallinnon perusteluja tukien.

Liikenneministeri on selkeästi rikkonut virkatehtäväänsä sisältyvää puolueettomuusvaatimusta vastaan sekä ylittänyt harkintavaltansa kieltäytymällä vastaanottamasta tietoa ja ottamalla kantaa yksittäisen keskeneräisen oikeudenkäynnin sisältöön oikeudenkäyntiosapuolena olevan Tiehallinnon perustelujen puolesta. Samalla Vehviläinen näyttää astuvan vallan kolmijaon rajojen yli tuomiovallan alueelle."

Edellä sanotun johdosta on Palonen lähettänyt 20.11. vastauksen liikenneministeri Vehviläiselle. Sähköpostikirje sisältää useita kysymyksiä, joihin Kasvihuoneilmiön yrittäjä katsoo olevansa oikeutettu saamaan vastaukset. Hän valmistautuu myös tekemään valituksen oikeuskanslerille liikenneministerin puolueellisesta lausunnosta, koska katsoo sen olevan ristiriidassa valtiossäännön kanssa.

Samaan aikaan on eduskunnassa ollut myös käsiteltävänä hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta. Esityksessä ei kuitenkaan puhuta mitään moottoriteistä. Laissa tai Tiehallinnolle annettavassa ohjeistuksessa olisi erittäin tärkeä huomioida myös moottoritiet eikä antaa Tiehallinnolle porsaanreikää jatkaa yrittäjävihamielistä polittiikkaansa siellä.

 

Kasvihuoneilmiön tiedote
Liikenneministerin kirje Elisa Paloselle
Elisa Palosen vastaus liikenneministerille

Liikenneministerin kirje Elisa Paloselle

LIIKENNEMINISTERI
Helsinki 18.11.2009

[Elisa] Palonen
Diverssikauppa EP Ky
Turuntie 1811
09810 NUMMI

Kasvihuoneilmiön opastaminen E18 moottoritieltä

Kiitän kirjeestänne. Saamani tiedon mukaan muutoshakemuksenne Tiehallinnon kielteisestä päätöksestä saada opastus moottoritieltä on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Tästä syystä en voi ottaa kansalaisadressia vastaan.

Tiehallinnon kielteinen päätös perustuu moottoriteiden viitoitusperiaatteisiin, jonka mukaan moottoriteille asetetaan turvallisuuden kannalta muuta tieverkkoa korkeammat vaatimukset. Moottoriteillä liikennemäärät ja nopeudet ovat muita teitä korkeammat ja tästä syystä opastetaan tienvarsipalveluja vain moottoritien varressa ja sen välittömässä läheisyydessä (liittymissä). Opastus perustuu kohteen toimintojen rinnalla myös sen liikenteelliseen tarpeeseen. Kauppaliikkeenne ei sijaitse moottoritiellä eikä sen liittymässä.

Useiden kymmenien vanhan valtatie 1:n varrella sijaitsevien yritysten tilanne muuttui moottoritien valmistuttua ja pääliikennevirran sekä samalla asiakkaiden siirryttyä moottoritielle. Näin on tapahtunut useiden uusien moottori- ja moottoriliikenneteiden valmistuessa, kun liikenne on siirtynyt vanhalta tieltä uudelle.

Mikäli asianomainen yritys opastettaisiin moottoriväylältä, pitäisi kaikki muutkin vastaavat yritykset opastaa sieltä. Tämä aiheuttaa paitsi opasteiden määrään liittyvän turvallisuusongelman, myös nykyistä huomattavasti vaikeammin ratkaistavan tasavertaisuusongelman rinnakkais- ja muiden tienvarsilla sijaitsevien yritysten välillä.

Eräs mahdollisuus yrityksenne opastamiseen on moottoritien levähdysalueilla (Hauklammen levähdysalue lähimpänä) sijaitsevat opastuspisteet karttoineen, joissa kuvataan lähiympäristön yritykset ja niiden palvelut. Tästä tulee sopia Tieyhtiö Ykköstie Oy:n kanssa. Uudenamaan tiepiirissä laaditaan parhaillaan maakunnallista palvelukohteiden opastussuunnitelmaa, missä tienvrsien palvelujen opastamista myös tarkastellaan.

Ystävällisin terveisin

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

 

Kasvihuoneilmiön tiedote
Liikenneministerin kirje Elisa Paloselle
Elisa Palosen vastaus liikenneministerille

Elisa Palosen vastaus liikenneministerille 20.11.2009

Rouva liikenneministeri Anu Vehviläinen,

Olette lähettänyt minulle 18.11.2009 päivätyn kirjeen, jolla kieltäydytte vastaanottamasta adressiani. Perustuslaillisen laillisuusperiaatteen mukaan mikään julkinen toiminta ei voi perustua mielivaltaan, vaan lakiin (jopa lain tarkoitukseen). Näin ollen ministerinkin toiminnan pitäisi perustua lakiin myös minun tapauksessani. Koska kirjeessänne ei ole yhtään lainkohtaa, ja koska sisältö on ristiriitainen, on lainopillinen neuvonantajani ohjeistanut minua kysymään Teiltä seuraavaa:


1. Tarkkaan ottaen mihin lainkohtaan perustuu oikeus olla vastaanottamatta adressia, joka koskee ministeriönne alaisia asioita, kun siis pelkkä vastaanottamistoimi ei ole mikään ministeriön kannanotto?
Vastatessanne tähän kysymykseen tulee Teidän ottaa huomioon myös kysymykset 2-11.
2. Miten pelkkä adressin vastaanottaminen voisi käsityksenne mukaan vaikuttaa KHO:n eli valtiosäännön mukaan riippumattoman tuomioistuimen toimintaan? Jos katsotte, että adressin vastaanottamistoimi olisi jostain syystä osallistumista KHO:n vireillä olevan asian käsittelyyn, miten tämä vastaanottamistoimi siis päätyisi toimestanne tai ministeriön toimesta KHO:n käsittelyn osaksi tai sen tietoon, jos ministeriön ja tuomioistuimen toimet kerran valtiosäännön mukaan ovat riippumattomia toisistaan?
3. Olette kategorisesti ja lainkohtaa ilmoittamatta kieltäytynyt vastaanottamasta 22 000 henkilön mielipidettä, jossa mukana on pääministeri Vanhasen mielipide. Myös Vanhasen mielipide on varmuudella annettu aivan saman valitusasian vireillä ollessa. Jos tuomioistuimen riippumattomuus ei vaarannu edes pääministerin nimenomaisesta kannanotosta eikä vireillä oleva valitusasia estä pääministerin mielipiteenvapautta, miten pelkkä saman jutun vireilläolo voisi kuitenkin estää näiden samojen allekirjoitusten vastaanottamisen teidän ministeriössänne?
4. Olette kategorisesti ja lainkohtaa ilmoittamatta kieltäytynyt vastaanottamasta 22 000 henkilön mielipidettä väittämällä syyksi KHO:ssa vireillä olevan asian. Kuitenkin samassa kirjeessä otatte yksilöidysti kantaa juuri kyseisen vireillä olevan asian substanssiin ja vieläpä nimenomaisesti oikeudenkäynnin toisen osapuolen eli vastapuolenani olevan Tiehallinnon puolesta. Millä oikeudella osallistutte kannanotoillanne vireillä olevan asian käsittelyyn toisen oikeudenkäyntiosapuolen puolesta esiintyen, vaikka teille ei kuulu ministerinä tuomiovaltaa, ja juuri samassa kirjeessä kieltäydytte jopa neutraalista adressin vastaanottotoimesta vedoten vireillä olevaan oikeudenkäyntiin?
5. Millä perusteella ette ministerinä ole kiinnostunut aidoista 22 000 tienkäyttäjän mielipiteistä, joilla tulisi olla yleisempääkin merkitystä toimivaa lainsäädäntöä luotaessa? Onko siis niin, että myönnätte kannattavanne lainsäädäntötyötä, joka ei ota huomioon todellisia kansalaisten tarpeita?
6. Otatteko henkilökohtaisen vastuun työttömistä ja yrittäjien elämäntyön lopettamisesta eli juuri teidän ja alaisenne Tiehallinnon toiminnan suorista seurauksista yleisesti ja minun tapauksessani erityisesti?
7. Kun suurten liikenneasemaketjujen valtavat valotaulut aivan samalla tieosuudella eivät vaaranna liikennettä, millä perusteella tätä pienempi standardin mukainen opastekyltti vaarantaisi?
8. Millä tavalla ministeriön käsityksen mukaan liikenneturvallisuutta parantaa se, että teillä harhailee eksyneitä autoilijoita, jotka eivät löydä kohteisiin ilman asianmukaisia opasteita?
9. Keneltä olette saaneet kirjeessänne mainitut opastelupani kieltämistä puoltavat tiedot perusteluineen? Kirjeenne perusteella näyttää ilmeiseltä, että tiedot on antanut teille vastapuoleni, Tiehallinto.
10. Onko Tiehallinnon arvovalta itseisarvo, joka ylittää haja-asutusalueiden reaalielämän tarpeet, hallituksen työllisyyspolitiikan, oikeuden yritystoimintaan ja tieliikennelain sen tarkoituksen, jonka lainsäätäjä on jo liikenne- ja viestintävaliokunnan suorittamassa maantielain valmistelussa selvästi lausunut?
11. Onko minulle toimittamanne kirje yhdenmukaisessa linjassa liikenneministeriön 19.10.2009 antaman tiedotteen sekä asiaan liittyvien muiden haja-asutusalueen yrittäjyyttä tukevien lausuntojenne kanssa?

Viitaten viime viikolla lähettämääni sähköpostiviestiin, jossa ilmoitin tekeväni sisällöltään uudistetun opastelupahakemuksen, katson että sen jättäminen adressin luovuttamisen yhteydessä Teidän eteenpäin toimitettavaksi Tiehallinnolle, ei olisi aiheuttanut mitään konfliktia täysin erilaista opastelupahakemusta koskevan hallinto-oikeusprosessin kanssa.

Halusin jättää uuden opastelupahakemuksen nimenomaan Teidän kauttanne Tiehallinnolle, koska luottamukseni siihen on täysin mennyt, ja koska uskoin Teistä parempaa kuin Tiehallinnosta, siksi lähestyin asiassani suoraan Teitä tämän kotimaamme mittakaavassa laajaksi kasvaneen kansalaisadressin luovuttamisasiassa.

Koska kyseessä on ministeriönne alainen asia, minulla ei ole käsitykseni mukaan velvollisuutta tyytyä adressin vastaanottamisesta kieltäytymiseenne, vaan oikeus luovuttaa adressi juuri Teille tai jollekin ilmoittamallenne Teitä edustavalle taholle. Pyydän näin ollen ensi tilassa ilmoittamaan, missä ja milloin voimme luovuttaa adressin.

Elisa Palonen
Kasvihuoneilmiö
Diverssikauppa EP Ky

Kasvihuoneilmiön tiedote
Liikenneministerin kirje Elisa Paloselle
Elisa Palosen vastaus liikenneministerille